Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Regulamin

REGULAMIN

UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WÓLCE

 

 

§ 1

 

1. Biblioteka służy przede wszystkim

mieszkańcom  Gminy Wólka.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a)  okazać dowód osobisty

b)  podpisać zobowiązanie.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają

i podpisują zobowiązanie rodzice lub

opiekunowie prawni.

5. Czytelnik jest zobowiązany informować

bibliotekę o zmianie nazwiska lub miejsca

zamieszkania.

 

§2

 

1. Kaucje od czytelników są pobierane:

a)  od przebywających czasowo na terenie

gminy- kaucję zryczałtowaną

w wysokości 30 zł za jedną książkę

b)  przy wypożyczaniu szczególnie cennych

książek w kwocie równej co najmniej

aktualnej wartości książki.

2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję

rezygnując z korzystania z biblioteki, winien

poinformować o tym bibliotekę co najmniej

na 3 dni przed terminem jej wycofania.

 

§ 3

 

1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.

2.  Biblioteka może przesunąć termin  zwrotu

wypożyczonej książki, jeśli nie ma

na nią zapotrzebowania innych czytelników.

3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed

terminem ustalonym w ust. 1 i 2 jeżeli są to bardzo

poszukiwane pozycje.

4.Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować

książki, aktualnie wypożyczone przez innych

czytelników.

5. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić

książki z innych bibliotek.

 

§4

 

Biblioteka udziela informacji o książkach, pomaga

w doborze literatury, korzystania z katalogów.

 

§ 5

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania

książek będących własnością społeczną.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia,

uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada

czytelnik. Wysokość odszkodowań ustala dyrektor

biblioteki w zależności od aktualnej wartości

książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

Zagubienie jednego wolumin z dzieła

wielotomowego jest traktowane jako zagubienie

całego dzieła, pomimo że pozostałe tomy pozostają

w bibliotece.

3. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub

uszkodzenia książki, biblioteka wydaje

czytelnikowi pokwitowanie.

Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki,

dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej

- inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną

dla biblioteki.

 

§ 6

 

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin

określony w § 3 biblioteka może pobierać opłaty

w  kwocie 10 gr. od woluminu za każdy

rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.

W szczególnie uzasadnianych przypadkach

dyrektor biblioteki może zmniejszyć wymiar kary

lub z niej zrezygnować.

2. Czytelnik, którego biblioteka powiadomiła

telefonicznie lub wysłała upomnienie w sprawie

zwrotu książek, pokrywa koszty  upomnienia.

3. Jeżeli czytelnik, mimo ponagleń odmawia zwrotu

książek lub uiszczenia należnych opłat,

biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze

prawnej.

 

§ 7

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego

regulaminu może być czasowo, a w szczególnie

drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony

prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 

 

Zatwierdzono decyzją

 

 

 

dnia…..

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Zarezerwuj swoją książkę !